Załączniki do postu:
{files}

 

REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS+

”Small step for a film,  a big one for European citizenship”


realizowanego w Zespole Szkól im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu, ul. Szkolna 17, 36-122 Dzikowiec

Projekt jest realizowany ze środków unijnych.

§ 1

Informacje o projekcie

1.Projekt realizowany jest w okresie od 2017-09-01 do 2019-08-31.

2. Szkoły biorące udział w projekcie:

Zespół Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu, Polska

            Sveti Petar Orehovec Elementary school, Chorwacja

            Istituto Comprensivio Savio-Montalcini, Włochy

            IES AZUER, Hiszpania

3. Odpowiedzialność za nabór uczestników powierza się Komisji, w skład której wchodzą:

·         dyrektor

·         szkolny koordynator projektu

·         nauczyciele będący członkami zespołu projektowego

4. Do zadań Komisji należy weryfikacja złożonych wniosków, ocena zaangażowania w działania projektowe oraz przyznanie punktów za poszczególne kryteria wymagań.

5. Decyzje Komisji zapadają na podstawie aktywności w działaniach projektowych i/lub liczby punktów uzyskanej przez uczestnika projektu. Przy tej samej liczbie punktów werdykt zapada większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga Dyrektor.

6. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus +.

7. Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum ZS w Dzikowcu im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu.

8.Udział w projekcie jest dobrowolny.

9.Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pisemna zgoda rodziców.  Odpowiednie wnioski pobiera się u koordynatora projektu.

10.Projekt realizowany jest w formie: zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów.

11. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy uczniów w zakresie edukacji medialnej i obywatelskiej oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto jego celem jest rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, budowanie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego, efektywny rozwój zawodowy nauczycieli, poszerzenie i praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych w szczególności u uczniów zdających egzaminy z tego języka.

12. W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe wyjazdy do trzech szkół partnerskich:  Chorwacji, Hiszpanii i Włoch.

13. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu biletów lotniczych/autokarowych, ubezpieczenia, wyżywienia, biletów wstępu oraz biletów na transport. Uczniowie są zakwaterowani hostelach, gdzie opiekę nad nimi sprawują opiekunowie. Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu.

14. W wizytach zagranicznych może uczestniczyć tylko 6 uczniów, dlatego udział w wyjazdach traktowany będzie jako nagroda dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.

15. Ani rodzice, ani uczniowie nie mają możliwości decydowania o wyborze kraju, do którego wyjedzie dziecko. Wyjazdy zagraniczne do szkół partnerskich odbywają się w terminie i kolejności określonej harmonogramem wyjazdów. W przypadku niewywiązywania się z powierzonych obowiązków lub braku zaangażowania ucznia w projektowe działania lokalne Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyjazdu zagranicznego dla takiego ucznia lub całkowite wykluczenie z listy osób wyjeżdżających do szkoły partnerskiej.

§2

Rekrutacja uczniów do projektu i wyjazdów

 1. Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu (w pierwszej kolejności uczniowie gimnazjum)
 2. Rekrutacji dokonuje Komisja  w której skład wchodzą: dyrektor szkoły, koordynator szkolny oraz 2 nauczycieli wchodzących w skład Zespołu projektowego.
 3. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie oraz wyjazdów:

(każda kategoria oceniana w skali 0-10pkt)

a. dobra i bardzo dobra znajomość języka angielskiego (dodatkowo punktowane udziały w konkursach przedmiotowych z tego przedmiotu - w klasach III gimnazjum dotychczasowe konkursy i osiągnięcia z tego przedmiotu)  oraz ukierunkowanie na język angielski (wybór j. angielskiego w III części egzaminu z j. angielskiego)

b. udział w zajęciach dodatkowych z tego przedmiotu

c. wysoka znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych

d. wysoka kultura osobista

e. aktywność w lokalnych działaniach obywatelskich

f. pozytywna opinia wychowawcy

g. zdobywanie punktów za udział w konkursach organizowanych w ramach projektu

i. zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji przez ucznia i jego rodzica (opiekuna prawnego) poprzez czynny udział w działaniach projektowych, w miarę możliwości ucznia

j.  list motywacyjny w języku angielskim

k. motywacja ucznia

 1. Rodzice ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyraża pisemną zgodę udziału dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku
  z działaniami dotyczącymi projektu, a następnie składa deklarację u koordynatora projektu.
 2. Pełna lista uczestników projektu zostanie zostanie opublikowana na tablicy informacyjnej Erasmus+.

 

§3

Obowiązki uczestników projektu

1. Przestrzeganie regulaminu uczestnictwa w projekcie.

2. Omówienie i ustalenie z opiekunami zasad współpracy w realizacji projektu, podział zadań w zespole. Zgodne, zespołowe podejmowanie zaplanowanych w projekcie działań.

3. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

4. Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich publiczna prezentacja oraz upowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu

5. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach projektu.

6.Terminowe wykonywanie przydzielonych w projekcie zadań.

9. Kulturalne zachowywanie się, podporządkowywanie się poleceniom nauczyciela i dbanie o dobre imię szkoły.

§4

Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności oraz zasady uczestnictwa w mobilnościach (międzynarodowych krótkoterminowych wyjazdów do szkół partnerskich)

 1. Uzyskanie odpowiedniej (jak najwyższej) liczby punktów w kryteriach wymienionych §2 pkt. 3
 2. Wysoka kultura osobista.
 3. Postępy w nauce języka angielskiego.
 4. Brak przeciwwskazań medycznych (stwierdzonych dolegliwości zdrowotnych w ciągu ostatnich dwóch lat) - zaświadczenie lekarza.
 5. Kandydaci posiadają takie cechy osobowości jak: samodzielność w czynnościach samoobsługowych, zaradność, śmiałość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, otwartość na nowe znajomości, gotowość do samodzielnego ( bez rodziców) wyjazdu za granicę, tolerancję i serdeczność.

Wyboru uczniów do poszczególnych mobilności dokonuje Grupa Projektowa Erasmus+ pod przewodnictwem koordynatora projektu.

 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych - wzór do pobrania u koordynatora.
 2. Uczeń może skorzystać tylko jednorazowo z wyjazdu w ramach realizowanego projektu.
 3. Uczeń przed wyjazdem zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach materiałów na dany wyjazd określonych przez poszczególnych partnerów projektu przed każdym wyjazdem.
 4. Uczeń w terminie określanym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych) oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wymiany. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 5. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.
 6. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.
 7. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu po terminie określonym w pkt 14a, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
 8. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
 9. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 10. W przypadku nieważnych / zgubionych dokumentów, niewłaściwego zachowania się uczestnika wyjazdu lub innego zdarzenia losowego, rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany do osobistego odbioru swojego dziecka.
 11. W przypadku nagłej choroby lub wypadku zdrowotnego rodzic wyraża zgodę na pobyt w szpitalu i opiekę personelu medycznego w kraju pobytu lub osobiście odbiera dziecko.
 12. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce wybrany zostanie uczeń z listy rezerwowej.
 13. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających rażąco postanowienia niniejszego regulaminu.
 14. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie (wyjeździe) bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku:

a) rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu w przypadku podróży samolotem na 4 miesiące przed wyjazdem do Hiszpanii, Włoch czy Chorwacji oraz miesiąca w przypadku podróży autokarem

b)  rezygnacja jest podpisana przez rodzica (prawnego opiekuna) uczestnika

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
 2. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd. Za zniszczenia/uszkodzenia podczas pobytu w hotelu i poza nim koszty ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
 3. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek sporządzenia relacji dotyczącej wyjazdu oraz przygotowania prezentacji multimedialnej informującej o przebiegu spotkania. Uczniowie wykonują zadanie w języku polskim i/lub angielskim (wspólnie lub indywidualnie).

§5

Postanowienia końcowe

 1. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+.
 3. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu oraz Dyrektora szkoły.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Wstawił: Jolanta Serafin, 2017-12-07 20:13